Általános Szerződési Feltételek

I. Bevezető rendelkezések

A jelen általános szerződési feltételek (ÁSZF) szabályozzák a felek kapcsolatát, amelyben a vásárlók (a továbbiakban: Vásárló) szerződést/fogyasztói szerződést kötnek az Allocacoc s.r.o.(székhely: Kallabova 31, 616 00 Brno-Žabovřesky, Czech Republic, adószám: CZ03800156; cégjegyzékszám: 03800156), mint eladóval (a továbbiakban: Allocacoc).

A Vásárló lehet fogyasztó vagy vállalkozó, akikre egyes esetekben eltérő szabályok vonatkoznak.

Fogyasztó: az a természetes személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljárva köt szerződést az CubeNest.hu

Vállalkozó: az a természetes vagy jogi személy, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében jár el és köt szerződést az CubeNest.hu. Amennyiben a Vállalkozó a megrendelésben kitölti a cégnevet és/vagy az adószámot, úgy azzal a Vállalkozó a jelen ÁSZF-ben meghatározott speciális – kifejezetten vállalkozókra alkalmazandó – szabályok alkalmazását reá nézve kötelezőnek ismeri el.

Tekintettel arra, hogy a jelen ÁSZF az CubeNest.hu honlapján közzétételre került és így az valamennyi Vásárló számára a szerződéskötést megelőzően hozzáférhető és megismerhető, a megrendelés leadásával a Vásárló elismeri és megerősíti azt, hogy a szerződéskötés előtt megismerte a jelen ÁSZF tartalmát, így különösen a II. fejezetben foglalt kijelentéseket és szavatosságokat, valamint tudomásul veszi, hogy a Reklamációs Kódex és a Szállítási Információ szerves részét képezi az ÁSZF-nek. A Vásárló egyben kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-nek és mellékleteinek a megrendelés leadáskor érvényes és hatályos szövegét kifejezetten megismerte és azt magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A Vásárló a termékek/szolgáltatások/digitális tartalmak megrendelése esetén az általa megadott adatok pontosságáért és érvényességéért felelősséggel tartozik és azok valódiságát szavatolja.

Amennyiben a Vásárló megrendeli a termékeket és/vagy szolgáltatásokat, a Vásárló számlát kap, ami tartalmazza az felek közötti megállapodás részleteit.

II. A szerződéskötést megelőző nyilatkozatok és szavatosságok

Az CubeNest.hu kijelenti és szavatolja, hogy:

I. A Vásárló köteles kifizetni a vételárat mielőtt átvenné a megrendelt termékeket az CubeNest.hu, illetve köteles előleget fizetni egyes speciális szolgáltatásokra, ha azt az CubeNest.hu előre jelezte és azt a Vásárló külön kérte.

II. Ellenkező kikötés hiányában, a licenc díja a határozatlan időre szóló licenc szerződés esetén annak teljes időtartamára vonatkozik.

III. Az CubeNest.hu által működtetett webáruházban található termékek és szolgáltatások árai mellett feltüntetésre kerül, hogy az összeg tartalmazza-e az ÁFÁ-t vagy sem, illetve az esetleges további törvényben meghatározott fizetési kötelezettségeket (amennyiben van ilyen). A szállítási költség azonban a kiválasztott szállítási módtól, a szállítmányozótól és a fizetési módtól függően változhat.

IV. A Fogyasztó a következő időpontoktól számított 14 napon belül jogosult a szerződéstől elállni indoklás nélkül (kivéve, ha a felek nem rendelkeznek másként):

- az áru átvételétől számítva (adásvételi szerződés esetén);
- az utolsó kiszállítás átvételétől számítva (többféle termék / többféle alkatrész kiszállítása esetén);
- az első kiszállítástól számítva (folyamatos teljesítésű szerződés esetén); vagy
- szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban.

III. Megállapodás

1. Teljesítés

A Vásárló azzal, hogy elfogadja az CubeNest.hu által működtetett webáruházban megjelenő ajánlatot és a kívánt terméket (áru, szolgáltatás, digitális tartalom) a „kosárba teszi" vagy a "Vásároljon most" szolgáltatást használja szerződést köt az CubeNest.hu. A Vásárló szerződést köthet az CubeNest.hu vevőszolgálati munkatársának segítségével telefonon vagy emailen keresztül is.

A Vásárló megváltoztathatja a kosárba tett termékeket, valamint a kiválasztott szállítási és fizetési módokat (például: ellenőrizheti a megrendelés státuszát, mielőtt leadná a megrendelést). Az adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor a Vásárló (kiválasztva a szállítási és fizetési módokat) leadta a megrendelését és a megrendelést az CubeNest.hu befogadta. Az CubeNest.hu nem vállal felelősséget az adatátvitel során bekövetkezett esetleges hibákért vagy tévedésekért (amennyiben ilyen felmerülne). Vásárlót az CubeNest.hu a szerződés létrejöttéről – a Vásárló által megadott email címre küldött – megerősítő emailben tájékoztatja.

A megkötött szerződést az CubeNest.hu legalább öt évig – vagy ahogy azt a vonatkozó jogszabályok előírják – archiválja. Az archivált szerződések olyan harmadik fél számára nem hozzáférhetőek, akik az ügyletben nem voltak érintettek. A szerződés megkötésének egyes technikai lépéseiről szóló információk és a szerződés megkötésének folyamata a jelen ÁSZF-ben került részletesen rögzítésre.

2. Szállítás

Az adásvételi szerződéssel az CubeNest.hu vállalja, hogy a terméket kiszállítja, illetve a digitális tartalmat/licencet a Vásárló részére szolgáltatja és a Vásárló a terméken tulajdonjogot, illetve a digitális tartalomon felhasználási jogot szerez; míg a Vásárló vállalja, hogy a terméket/digitális tartalmat az CubeNest.hu átveszi és annak vételárát kifizeti.

Az CubeNest.hu a termékek tulajdonjogát a vételár teljes összegének kifizetéséig fenntartja, a Vásárló csak azután szerzi meg a termék tulajdonjogát, miután a teljes vételárat kifizette. Ugyanez vonatkozik a megvásárolt licencekre és szolgáltatásokra is a megfelelő módosításokkal.

Az CubeNest.hu szerződésszerűen teljesít, ha a Vásárlónak kiszállítja a terméket és lehetővé teszi a Vásárló számára, hogy azt a Vásárló megtekintse és a teljesítés helyén megvizsgálja, továbbá a Vásárlót a kiszállításról időben értesíti.

Vállalkozások esetében az CubeNest.hu teljesítése akkor történik meg, amikor a kiszállítandó terméket az CubeNest.hu a szállítmányozó vállalat részére átadja és a Vállalkozó részére a szállítmányozási szerződésből származó jogok érvényesítését a Vállalkozóra engedményezi. Fogyasztók esetében az CubeNest.hu teljesítése akkor történik meg, miután Fogyasztó a megjelölt termékeket a szállítmányozó vállalattól átveszi.

Amennyiben a felek másképp nem állapodtak meg, úgy az CubeNest.hu a vonatkozó saját szabályzata szerint csomagolja be a terméket; amennyiben nincs erre vonatkozólag külön megállapodás, akkor az adott termék úgy kerül becsomagolásra, hogy a megfelelő védelmet és megőrzést kapjon. Ugyanez vonatkozik a kiszállítandó termékekre is.

3. Kárveszély

A termék hibás, ha annak hiányzik a szerződés szerinti jellemzője. A termék abban az esetben is hibásnak tekinthető, ha a Vásárló részére más termék lett kiszállítva.

A Vásárló a hibás teljesítést akkor reklamálhatja, amikor a kárveszély viselése átszáll a Vásárlóra, ekkor a Vásárlónak jeleznie kell a termék hibáját az CubeNest.hu részére. A Vásárló később is élhet reklamációs jogával, amennyiben a reklamáció oka később derül ki és a hibás teljesítés az CubeNest.hu felróható.

A kárveszély átszállását követően a Vásárló haladéktalanul köteles megvizsgálni a terméket, annak jellemzőit és minőségét.

A kárveszély viselése akkor száll át a Vásárlóra, amikor a Vásárló a terméket átveszi; ugyanez vonatkozik arra az esetre is, amikor a Vásárló megtagadja a termékek átvételét annak ellenére, hogy az CubeNest.hu biztosította annak megtekintését és kipróbálását.

Amennyiben a kár bekövetkeztére a kárveszély a Vásárlóra történő átszállását követően kerül sor, úgy a Vásárlónak a termék vételárát ki kell fizetnie, kivéve, ha a sérülés az CubeNest.hu szerződésszegésének eredménye.

Amennyiben a Vásárló a termék átvételével késedelmbe esik, úgy CubeNest.hu – az előzetes értesítést és az átvételi póthatáridő eredménytelen elteltét követően – jogosult a terméket a késedelembe esett Vásárló költségére harmadik személynek eladni. Ezen rendelkezések alkalmazandók fizetési késedelem esetén is, amennyiben a termék még nem került átvételre és kifizetésre.

4. Szavatosság 

Az CubeNest.hu szavatolja a Vásárlónak, hogy a termék a kézhezvételkor sérülésmentes. Az CubeNest.hu a szavatolja továbbá, hogy a termék Vásárló általi átvételének időpontjában:

  • A termék rendelkezik mindazon jellemzőkkel, amiben a felek megállapodtak vagy amennyiben erre vonatkozóan nem jött létre megállapodás, úgy az megfelel az CubeNest.hu vagy a gyártó általi leírásnak, illetve megfelel a Vásárló reális elvárásainak, különös tekintettel a termék jellegére és a termékre vonatkozó hirdetésekre.
  • A termék használható arra a célra, amit az CubeNest.hu meghatározott vagy arra a célra, amire az adott termék általában használható.
  • A termék a megfelelő mennyiségben, méretben és súlyban került leszállításra.
  • A termék megfelel a jogszabályi előírásoknak.

Ellenkező kikötés hiányában, a Vásárló jogosult arra, hogy a hibás termékre, a termék átvételét követő 24 hónapon belül reklamációt terjesszen elő. Ez nem vonatkozik a következőkre:

  • olyan hibákra, melyekre tekintettel a Vásárló árkedvezményt kapott (árcsökkentett termékek);
  • a szokásos használatból keletkező értékcsökkenésre;
  • azokra a szokásos használat során keletkezett hibákra, melyekről a Vásárló már az értékesítés során felvilágosítást kapott és melyek a Vásárló számára már az átvételkor is nyilvánvalóak voltak; vagy
  • egyes speciális, a használat jellegével összefüggő esetekre.

A Vásárló jogosult arra, hogy a hibás fogyasztási cikkekre (kozmetikai cikkek, drogériai cikkek stb.) reklamációt terjesszen elő a termék átvételétől számított 24 hónapon belül. Amennyiben azonban az adott termék szavatossági ideje fel van tüntetve a terméken, akkor a reklamációs időszak lerövidül és a termék csomagolásán szereplő szavatossági idővel ér véget.

A megrendeléssel együtt ingyenesen kapott ajándékok nem küldhetők vissza.

A használat, a szennyezettség és a szennyeződés mértéke figyelembe vehető, és csak az arányos összeg kerül visszatérítésre.

5.Minőségi garancia

A minőségi garancia biztosítása érdekében az CubeNest.hu vállalja, hogy az adott termék alkalmas lesz a szokásos használatra és/vagy rendelkezik a termék szokásos jellemzőivel. Ugyanez vonatkozik a szavatosság időtartamára és/vagy a termék csomagolásán feltüntetett szavatossági időre is. A szavatosság azonban vonatkozhat a termék egyes egyedi alkatrészeire is.

A szavatosság időtartama azon a napon kezdődik, amikor a termék Vásárló részére átadásra került. Amennyiben a termék Vásárló részére a szerződés szerint kiszállításra kerül, a szavatossági időszak azon a napon veszi kezdetét, amikor a termék a kijelölt helyre kiszállításra került. Amennyiben a megvásárolt terméket nem az CubeNest.hu, hanem harmadik fél helyezi üzembe, a szavatosság attól a naptól kezdődik, amikor a termék üzembe lett helyezve, feltéve, hogy a Vásárló által megrendelt termék az átvételétől számított 3 héten belül üzembe helyezésre kerül és a Vásárló az üzembe helyezéssel kapcsolatosan az együttműködését biztosította.

A Vásárló nem jogosult szavatossági reklamációra, ha a hibát külső körülmény okozta azt követően, hogy a kárveszély viselése átszállt a Vásárlóra.

 

 

 

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

Adatvédelmi beállítások

Cookie-kat használunk a weboldal látogatás javítására, a teljesítmény elemzésére és a használatára vonatkozó adatok gyűjtésére. Ehhez harmadik féltől származó eszközöket és szolgáltatásokat használhatunk, és az összegyűjtött adatokat továbbíthatjuk partnereinknek az EU-ban, az Egyesült Államokban vagy más országokban. Az "Összes cookie elfogadása" gombra kattintva elfogadja ezt a feldolgozást. Az alábbiakban részletes információkat találhat, vagy módosíthatja preferenciáit.

Adatvédelmi irányelvek

Részletek megtekintése

Weboldalunk adatokat tárol az Ön eszközén (cookie-k és böngészőtároló) az Ön munkamenetének azonosítása, valamint az alapvető platformfunkciók, a böngészési élmény és a biztonság elérése érdekében.

Az Ön eszközén adatokat tárolhatunk (cookie-k és böngészőtárolók), hogy további funkciókat biztosítsunk, amelyek javítják az Ön böngészési élményét, felhasználói fiók vagy bejelentkezés nélkül tároljuk az Ön egyes beállításait, harmadik féltől származó szkripteket és/vagy erőforrásokat, widgeteket stb. használhatunk.

Az analitikai eszközök használata lehetővé teszi számunkra, hogy jobban megértsük látogatóink igényeit és azt, hogy hogyan használják oldalunkat. Első vagy harmadik féltől származó eszközöket használhatunk a weboldalunkon történő böngészés nyomon követésére vagy rögzítésére, az Ön által használt vagy interakcióba lépett eszközök vagy összetevők elemzésére, konverziós események rögzítésére és hasonlókra.

Használhatunk sütiket és harmadik féltől származó eszközöket, hogy javítsuk a mi vagy partnereink termék- és/vagy szolgáltatáskínálatát és azok relevanciáját az Ön számára az Ön által ezen a webhelyen vagy más webhelyeken meglátogatott termékek vagy oldalak alapján.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

Product has been added to the cart
Vissza a boltba Rendelés