Adatkezelési tájékoztató

az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: rendelet) és a személyes adatok védelméről szóló Tt. 18/2018. sz. törvény (a továbbiakban: törvény) értelmében

Bevezetés

A Allocacoc s.r.o., (székhely: 616 00 Brno, Kallabova 31., Csehország, statisztikai számjel: 03 800 156, a Bejegyezve a Cégjegyzékbe, Városi Bíróság Brno,, részleg: Kft., cégjegyzékszám: 86839/C) mint Adatkezelő (a továbbiakban: adatkezelő) ezúton tájékoztatja a weboldal látogatóit a személyes adataik gyűjtéséről és kezeléséről. Jelen tájékoztató elsősorban vásárlóinknak, üzleti partnereinknek (vevőinknek és szállítóinknak) és azoknak a munkatársaiknak szól, akik a szerződéses jogviszonyok keretében a termékszállítással és szolgáltatásnyújtással kapcsolatos egyes kommunikációs területekért felelősek.

Adatvédelmi szabályzat

Személyes adatait kizárólag a rendeletben vagy törvényben meghatározott jogszabályi feltételek alapján kezeljük. Adatkezelőként felelősséggel tartozunk az Ön által a rendeletnek és a törvénynek megfelelően a jelen nyilatkozatban foglaltak szerinti körben és módon rendelkezésünkre bocsátott személyes adatai védelméért.

Személyes adatait biztonságosan tároljuk és mentjük a biztonsági szabályzatunknak és adatfeldolgozóink biztonsági szabályzatának megfelelően, kizárólag az alábbiakban meghatározott ideig.

Személyes adataihoz a címzettek és az általunk megbízott személyek férnek hozzá, akik az utasításaink alapján és biztonsági szabályzatunknak megfelelően kezelik személyes adatait. Adatkezelőként a rendeletben és a törvényben foglalt biztonsági követelményeknek megfelelően biztonsági másolatot kell készítenünk az adatokról.

A személyes adatok forrása

Személyes adatait elsősorban közvetlenül Öntől gyűjtjük, mégpedig akkor, amikor Ön önkéntesen átadja az adatait a termékeinkre vonatkozó megkereséssel vagy kéréssel kapcsolatban, amit Ön személyesen, telefonon, írásban postai úton vagy elektronikus úton, valamint webáruházunkon keresztül intéz hozzánk, mégpedig a kérése alapján.

Abban az esetben, ha Ön valamely jogi személyként vagy egyéni vállalkozóként eljáró üzleti partnerünk munkatársa, aki a szerződéses jogviszony keretében a termékszállítással és szolgáltatásnyújtással kapcsolatos egyes kommunikációs területekért felelős, a személyes adatokat a munkáltatójától gyűjtjük; a jelen tájékoztatóban foglalt adatok rendelkezésre bocsátása pedig nem érinti a munkáltatója tájékoztatási kötelezettségét a rendelet 13. cikke, ill. a törvény 19. §-a szerinti mértékben a személyes adatai gyűjtése és kezelése során a munkavállaló és a munkáltató közötti munkaviszonnyal kapcsolatban.

Személyes adatait külső munkatársainktól is gyűjtjük, akik házaló értékesítési feladatokat látnak el számunkra, és akik termék- és szolgáltatáskínálatunkkal az üzlethelyiségeinken kívül keresik meg Önt.

Személyes adatait szerződéses partnereinktől vagy más felhatalmazott személyektől is gyűjtjük a szerződések vagy más szerződéses, szerződést megelőző vagy egyéb kötelezettségeink teljesítésével kapcsolatban.

A személyes adatok kategóriái

Általában a vásárlók és üzleti partnerek következő adatait kezeljük – beleértve a munkatársaik személyes adatait:

Azonosító adatok és elérhetőségek: így különösen a név, kapcsolattartási és kézbesítési postacím, telefonos elérhetőségek, e-mail elérhetőségek, és abban az esetben, ha Ön vállalkozó természetes személy, a cégneve, telephelyének vagy székhelyének címe, azonosító száma és adószáma.

Vásárlásokra és kedvezményekre vonatkozó adatok: a webáruházunkban leadott rendeléssel kapcsolatos információk (elsősorban a rendelés száma, a vásárlás időpontja, a megrendelt termékek típusa és mennyisége, a megrendelt termékek vételára, a szállítási és fizetési mód, a vásárlás során megadott e-mail-címre küldött automatikus vásárlási értesítésekre vonatkozó információk, rendelési státuszok).

Banki, pénzügyi és tranzakciós adatok: kártyaszám, bankszámla adatok, fizetési adatok.

A társaságunk által a vonatkozó szerződés létrejötte folytán létrehozott információk: így különösen a vevőszám, a kiállított számviteli és adóügyi bizonylat dátuma és sorszáma, a megvásárolt termék vagy szolgáltatás típusa és darabszáma, a megvásárolt termék vagy szolgáltatás vételára, a termék vagy szolgáltatás kifizetésének időpontja és módja, a termékszállítás vagy szolgáltatásnyújtás időpontja és módja, a termékre/szolgáltatásra nyújtott jótállás időtartama.

A kölcsönös kapcsolattartásunkra vagy a szerződés létrejöttével és teljesítésével kapcsolatos egyéb kapcsolattartásra vonatkozó információk: így különösen az igénybe vett kommunikációs csatorna, a kommunikáció időpontja és tartalma, ügyfélszolgálati vonalak igénybevétele esetén a hangfelvételek.

Távközlési eszköz segítségével kötött szerződéstől való esetleges elállással kapcsolatos információk (így különösen az elállás időpontja, a már megvalósított vásárlás elszámolásának módja).

A megvásárolt termékkel/szolgáltatással kapcsolatban tett panasszal kapcsolatos információk (így különösen a panasztétel időpontja, a panasztételi dokumentumok sorszáma és adatai, a kifogásolt hiba leírása, a panaszkezelés igényelt módja, a panaszkezelés módja, a panaszkezelés időpontja).

Az Ön által tett panasszal, fellebbezéssel kapcsolatos információk: így különösen a panaszt vagy fellebbezést benyújtó személy azonosító adatai és elérhetőségei, a panasz/fellebbezés indoklása, a panasz, fellebbezés vagy vita kezelésének módja.

Marketingcélú információk, amelyeket társaságunk hozott létre a szolgáltatásaink igénybevétele alapján (így különösen a nálunk megvalósított vásárlásaira vonatkozó információk és az egyes vásárlói csoportokba való besorolása).

Az Ön általi értékelésekre vonatkozó információk: webáruházunk és a megvásárolt termékek/szolgáltatások értékelése.

A személyes adatok rendelkezésre bocsátásának szükségessége

Feltétlenül szükségünk van az Ön személyes adataira, ugyanis ezek hiányában nem jöhet létre szerződéses jogviszony a szállító és a vevő között, mivel a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának a Kereskedelmi Törvénykönyvről szóló, többször módosított Tt. 513/1991. sz. törvénye értelmében (a továbbiakban: Kereskedelmi Törvénykönyv) az Ön mint szerződő fél azonosítása a szerződés lényeges elemei közé tartozik. Ha azonban úgy dönt, hogy nem bocsátja rendelkezésünkre a telefonszámát vagy e-mail-címét, ez nem akadálya a szerződéses jogviszony létrejöttének, kölcsönös kapcsolattartásunk azonban nem lesz olyan hatékony, mintha ezeket a rendelkezésünkre bocsátotta volna. Ha nem adja meg az e-mail-címét, akkor a Szerződés alapján kiállított elektronikus számlákat sem tudjuk elküldeni Önnek, és csak postai úton kézbesítjük.

A személyazonosító okmány számának megadását kizárólag a vásárló által a szállítmányaink átvételére felhatalmazott személyektől fogjuk kérni. Ennek célja a termékeink átadás-átvétele során történő egyértelmű azonosítás szükségessége, és a más személy általi átvétel megakadályozása; továbbá az esetleges panaszkezelési eljárás sikeres lezárása.

Továbbá, ha Ön nem bocsátja rendelkezésünkre személyes adatait, ez jelentősen megnehezítheti vagy akár teljesen ellehetetlenítheti a szerződések teljesítését, vagy megnehezítheti vagy akár teljesen ellehetetlenítheti a szerződő felek közötti kapcsolattartást.

A személyes adatok címzettjei

Személyes adatait belső rendszereinkben tároljuk, és különböző együttműködő szervezeteknek továbbítjuk. A személyes adatok továbbításának címzettjei lehetnek többek között:

 • ellenőrző, felügyeleti és egyéb állami hatóságok a feladataik ellátása keretében a külön jogszabályok értelmében 
 • bíróságok és bűnüldöző hatóságok a megkeresésük alapján, vagy az adatkezelőnek a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódó jogos érdekei alapján,
 • szerződés alapján megbízott szolgáltatók, akik:
 • technikailag biztosítják számunkra az üzleti és reklámanyagaink terjesztését,
 • kezelési, tárhely- és szervizszolgáltatásokat nyújtanak számunkra az általunk használt szoftveralkalmazásokhoz,
 • ügyfél-elégedettségi felmérést végeznek számunkra,
 • biztosítják számunkra az Ön által megrendelt áruk kiszállítását (kézbesítők, futár),
 • online fizetési szolgáltatásokat nyújtanak számunkra (fizetési átjárók üzemeltetői),
 • részt vesznek az Ön által tett kifogások kezelésében és rendezésében (gyártók vagy beszállítók),
 • jogi szolgáltatásokat nyújtanak számunkra, így különösen biztosítják a törvényben garantált érdekeink védelmét, és képviselnek bennünket a jogi igényeink megállapítása, védelme és érvényesítése során (ügyvédek, végrehajtók), vagy szolgáltatásokat nyújtanak számunkra, műszaki megoldásokat működtetnek, amelyeknek köszönhetően weboldalainkon és más weboldalakon az Ön számára releváns tartalmat és reklámot tudjuk megjeleníteni.
 • egyéb címzettek, akiknek az adatkezelő külön jogszabály vagy jogos érdek alapján köteles továbbítani a személyes adatokat, többek között könyvvizsgálók, jogi tanácsadók, adóügyi és számviteli tanácsadók, biztosító társaságok, bankok, hitelnyilvántartások, a szerződéses partnereink szolgáltatásainak igénybevételét értékelő harmadik személyek, olyan személyek, akik a munkájuk ellátásához vagy jogaik gyakorlásához feltétlenül szükséges mértékben munkaviszonyban vagy más hasonló jogviszonyban állnak velünk, és akik a rendelkezésre bocsátott vagy hozzáférhetővé tett személyes adatok vonatkozásában a velük megkötött írásbeli szerződésben vagy az általánosan kötelező jogszabályokban rögzített mértékben és feltételekkel kötelesek az ilyen információkat bizalmasan kezelni.

Az adatfeldolgozókkal szerződéses jogviszonyban állunk, amelynek alapján biztosítjuk az Ön személyes adatainak védelmét. Figyelmet fordítunk arra, hogy az adatfeldolgozók a személyes adatok védelmére vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően biztosítsák a személyes adatok megfelelő szintű védelmét.

Az adatkezelés célja és időtartama

Személyes adatait a következő célokból gyűjtjük és kezeljük:

 • A webáruházban történő regisztráció és a webáruház működtetése

A webáruházban történő regisztráció és a webáruház működésének biztosítása érdekében. A személyes adatok ilyen célú kezelésének jogalapja a rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja, azaz a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtétele az elektronikus kereskedelemről szóló Tt. 22/2004. sz. törvény értelmében. Az adatkezelés a webáruházban történő regisztráció és a webáruház működésének biztosításához szükséges.

A webáruházban megadott személyes adatokat a webáruházban történő regisztráció időtartama alatt kezeljük.

 • Termékek vásárlása a webáruházban, a termékek kiszállítása, panaszkezelés, biztosítási események kezelése

A webáruházban leadott megrendelésére vonatkozó szerződéses kötelezettségek teljesítése, amelynek alapján termékeket szállítunk Önnek mint vásárlónknak, valamint a rendeléskezeléssel, a termékek átadás-átvételével, biztosítási események kezelésével, panaszkezeléssel, a termékszállítással és szolgáltatásnyújtással kapcsolatos számlázással, az ehhez kapcsolódó dokumentáció és nyilvántartás megőrzésével, a szerződő felek közötti kölcsönös kapcsolattartással stb. kapcsolatos további kötelezettségek teljesítése érdekében. A személyes adatai ilyen célú kezelésének jogalapja a rendelet 6. cikk (1) bek. b) és c) pontja, azaz a szerződés teljesítése és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése, különösen a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának a Kereskedelmi Törvénykönyvről szóló, többször módosított Tt. 513/1991. sz. törvénye értelmében. Ebben az esetben a személyes adatok érintett általi rendelkezésre bocsátása szerződéses kötelezettség. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az érintettel nem jöhet létre szerződéses jogviszony.

Személyes adatait az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig, de legfeljebb a szerződéses jogviszony időtartama alatt kezeljük. A szerződéses jogviszony megszűnését követően személyes adatait a szerződés megszűnésétől számított 10 évig tároljuk, mivel az általánosan kötelező jogszabályok – így különösen a számviteli törvény – értelmében kötelesek vagyunk megőrizni a személyes adatait tartalmazó szerződést és a szerződéshez kapcsolódó számviteli és adóügyi bizonylatokat.

 • Szerződéses kötelezettségek teljesítése

Szerződéses kötelezettségek teljesítése vagy az Ön kérésére hozott, szerződést megelőző intézkedések végrehajtása, így különösen árajánlatok készítése és küldése, szerződések készítése és megkötése, szerződések és módosításaik belső rendszerünkben történő nyilvántartása, a szerződések és a szerződő felek kötelezettségeinek teljesítésére vonatkozó ellenőrzés elsősorban az adásvételi szerződések és keretszerződések keretében, továbbá a szerződéskezeléssel, a termékek átadás-átvételével, biztosítási események kezelésével, panaszok kezelésével, a termékszállítással és szolgáltatásnyújtással kapcsolatos számlázással, a kapcsolódó dokumentációk és nyilvántartások megőrzésével, a szerződő felek kölcsönös kapcsolattartásával stb. kapcsolatos egyéb kötelezettségek teljesítése érdekében. A személyes adatai ilyen célú kezelésének jogalapja a rendelet 6. cikk (1) bek. b) és c) pontja, azaz a szerződés teljesítése és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése, különösen a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának a Kereskedelmi Törvénykönyvről szóló, többször módosított Tt. 513/1991. sz. törvénye értelmében. Ebben az esetben a személyes adatok érintett általi rendelkezésre bocsátása szerződéses kötelezettség. Az adatszolgáltatás elmaradása esetén az érintettel nem jöhet létre szerződéses jogviszony.

A szerződéses jogviszony megszűnését követően személyes adatait a szerződés megszűnésétől számított 10 évig tároljuk, mivel az általánosan kötelező jogszabályok – így különösen a számviteli törvény – értelmében kötelesek vagyunk megőrizni a személyes adatait tartalmazó szerződést és a szerződéshez kapcsolódó számviteli és adóügyi bizonylatokat.

 • Telefonos és e-mailes ügyféltámogatás

A társaság a telefonos és e-mailes ügyféltámogatás céljából elsősorban a vásárlók következő személyes adatait kezeli: családi név, utónév, telefonszám, e-mail-cím, megrendelés száma, telefonos ügyfélszolgálat esetén a telefonközpont hívásainak rögzítése.

A személyes adatok ilyen célú kezelésének jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja, a telefonhívás rögzítésével kapcsolatban a GDPR rendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja. A társaságunk által végzett adatkezelés az ügyféltámogatás nyújtásához szükséges, míg a hangfelvétel esetében a hozzájárulás és így a személyes adatok hangfelvétel útján történő kezelése önkéntes alapon történik.

Az e-mailes ügyfélszolgálat keretében a személyes adatokat a megvásárolt termék jótállási ideje alatt (2 évig) kezeljük, telefonos ügyfélszolgálat esetén a telefonközpontban rögzített hangfelvételeket 3 hónapig őrizzük meg.

 • Vásárlói panaszok kezelése

Társaságunk a vásárlói panaszok kezelése céljából a következő személyes adatokat kezeli: családi név, utónév, a panaszban szereplő adatok, és a panasz benyújtásának módjától függően a vásárló címe, telefonszáma vagy e-mail-címe. A személyes adatok ilyen célú kezelésének jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) bek. b) pontja. A társaságunk által végzett adatkezelés a vásárlói panasz kezeléséhez szükséges.

 

 • Hírlevél és e-mail üzenetek

Hozzájárulása esetén e-mailben vagy más formában a termékekre és különböző akciókra vonatkozó üzleti információkat küldünk Önnek. Az üzleti információkat kizárólag olyan mértékben és gyakorisággal küldjük, hogy azok ne legyenek az Ön számára zavaróak. Regisztrációkor, illetve a megrendelés leadásakor a vásárló eldöntheti, hogy szeretne-e rendszeresen tájékoztatást kapni az eladótól az újdonságokról. A vásárló a weboldalon az e-mail-címe megadásával vagy az eladótól kapott e-mailben található hivatkozásra kattintva is feliratkozhat a hírlevelekre. A személyes adatai ilyen célú kezelésének jogalapja a rendelet 6. cikk (1) bek. a) pontja, vagyis az érintett hozzájárulása. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja a közvetlenül az e-mail üzenetekben található hivatkozás segítségével, vagy kérje e-mailben az üzleti értesítések küldésének leállítását a következő e-mail-címen: info@cubenest.hu. A hírlevelekről is egyszerűen és bármikor leiratkozhat felhasználói profiljában. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Az eladó e-mailben is tájékoztatja a vásárlót a megrendelése feldolgozásáról, a termékek elérhetőségéről, ill. elérhetetlenségéről. Az eladó alkalomszerűen (évente legfeljebb néhányszor) az eladó webáruházának működésével és a felhasználói fiók használatával kapcsolatos fontos értesítéseket küldhet a regisztrált vásárlóknak.

Ha Ön bármikor tiltakozik személyes adatainak közvetlen üzletszerzési célú kezelése ellen, a továbbiakban e célból nem kezeljük a személyes adatait.

 • Az érintettek jogainak gyakorlása

Az adatkezelő jogi kötelezettsége, hogy biztosítsa az érintettek jogainak gyakorlására irányuló kérelmek megfelelő kezelését a rendeletben foglaltaknak megfelelően.

Személyes adatait, amelyeket az érintetti jogok megfelelő kezelése érdekében kezelünk, az érintetti jogai gyakorlása esetén 5 évig kezelhetők.

 • A társaság igényeinek érvényesítése

A társaság a következő adatokat kezeli a társaság igényeinek érvényesítése céljából: a vevőkkel és szállítókkal kötött szerződésekben szereplő adatok, a panaszokban szereplő adatok, perindításához szükséges adatok, a társasággal szemben indított perben szereplő adatok, a rögzített lopások adatai, a könyvelésben szereplő adatok, továbbá a társaság igényeinek esetleges érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges adatok. A fenti célból végzett adatkezelés célja az adatkezelő jogos érdeke, az adatkezelés jogalapja pedig a GDPR rendelet 6. cikk (1) bek. f) pontja. A társaságunk által végzett adatkezelés a társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. A társaság jogos érdeke a vagyonának védelme, valamint a társasággal szemben indokolatlanul érvényesített igényekkel szembeni védelem.

Abban az esetben, ha bírósági vagy közigazgatási eljárás keretében jogi igényeket érvényesítünk Önnel szemben, vagy ha bírósági vagy közigazgatási eljárás keretében Ön érvényesíti jogi igényét velünk szemben, a személyes adatokat a jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme céljából az eljárás jogerős lezárásáig kezeljük.

Abban az esetben, ha nem tett eleget társaságunkkal szembeni kötelezettségének, és az Ön hibájából kárunk keletkezik, vagy abban az esetben, ha éppen ellenkezőleg, jogi úton Ön érvényesíti az igényeit társaságunkkal szemben, vagy valósan fennáll annak a kockázata, hogy a jövőben sor kerül ilyen helyzetre, személyes adatait a fent említett körben társaságunk azon jogos érdeke alapján kezelhetjük, amely az igényeink érvényesítésében és/vagy a társaságunkat megillető jogok és törvényben garantált érdekek védelmében rejlik (pl. a jogi igényeknek bíróság vagy alternatív vitarendezési testület előtti megállapítása, védelme vagy érvényesítése). Ebből a célból személyes adatait a törvényes elévülési idő alatt tároljuk.

 

 • A társaság jogi kötelezettségeinek teljesítése

A társaság az a)–m) pontokban meghatározott személyes adatokat a társaság jogi kötelezettségeinek teljesítése céljából kezeli. Az adatkezelés jogalapja a GDPR rendelet 6. cikk (1) bek. c) pontja (pl. a számviteli törvény, általános forgalmi adóról szóló törvény, jövedelemadóról szóló törvény, fogyasztóvédelmi törvény, a levéltárakról és nyilvántartásokról szóló törvény). A társaságunk által végzett adatkezelés a társaság jogi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges.

A valós idejű videofelvételhez és a szerverünkön lokálisan tárolt videofelvételhez kizárólag a társaság által erre feljogosított személyek rendelkeznek távoli elektronikus hozzáféréssel a feladataik ellátásához szükséges mértékben. Gyanú vagy szabálysértési eljárás illetve bűncselekmény miatt folyamatban lévő eljárás esetén a társaság kamerarendszere segítségével rögzített felvételeket a rendőrség, ill. a büntetőeljárásban, közigazgatási és szabálysértési eljárásban és jogi ügyekben illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátjuk, az adott felvétel által érintett ügy tisztázása, kivizsgálása, ellenőrzése vagy operatív vizsgálata céljából. Személyes adataihoz szükség esetén a kamerarendszer szervizelésével és karbantartásával megbízott szerződött cég is ideiglenesen hozzáférést szerezhet.

Ebből a célból személyes adatait a társaságra vonatkozó jogszabályokban, így különösen a számviteli törvény, valamint a levéltárakról és nyilvántartásokról szóló törvényben meghatározott határidőknek megfelelően tároljuk.

Harmadik országokba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás

A többek között a weboldalaink teljesítményének értékelése, a felhasználók magatartásának elemzése és a weboldalon történő releváns hirdetések megjelenítése során használt egyes technikai megoldásokat olyan cégek biztosítják számunkra, amelyeknek az Európai Unión kívül található a székhelyük. Egyes adatok – elsősorban a cookie-k segítségével megszerzett adatok – feldolgozásának keretében ezért ezek az adatok az adott szolgáltatók Európai Unión kívül elhelyezett szervereire továbbíthatók.

A hozzájárulás visszavonása:

Ha személyes adatait hozzájárulás alapján is kezeljük, Ön jogosult arra, hogy adatkezelési hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását a megadásával azonos módon teheti meg.

Automatizált döntéshozatal beleértve a profilalkotást

Személyes adatainak kezelése során nem kerül sor automatizált döntéshozatalra vagy profilalkotásra.

Adatvédelem a weboldalainkon

Önkéntesen megadott adatok

Ön a weboldalunkon önkéntesen is megadhat bizonyos információkat egy adott célra, pl. a kapcsolatfelvételhez való hozzájáruláskor megadott bármilyen információkat. Ezek az adatok olyan személyes elérhetőségi adatokat is magukban foglalhatnak, mint például a név, cégnév, cím, telefonszám, e-mail-cím, beosztás vagy demográfiai adatok és bármilyen további, Ön által megadott információ.

Az így gyűjtött adatokat az Önnel való kapcsolatfelvételhez használjuk fel. Emiatt külső partnerrel is megoszthatjuk az adatokat, ha ez a kérdései megválaszolásához szükséges.

Cookie-k, használatra vonatkozó adatok és hasonló eszközök

Weboldalunk látogatásakor automatizált eszközök segítségével bizonyos információkat gyűjtünk, ezek például a cookie fájlok, pixelcímkék, böngészőelemző eszközök stb. 

Hivatkozott weboldalak

Weboldalunkon harmadik felek weboldalaira mutató hivatkozásokat helyezhetünk el („hivatkozott weboldalak"). A hivatkozott weboldalakat nem feltétlenül ellenőrizzük vagy vizsgáljuk. A hivatkozott weboldalak saját felhasználási feltételekkel és adatvédelmi szabályzatokkal rendelkeznek. Nem vállalunk felelősséget a hivatkozott weboldalak és az azokon található további hivatkozások szabályzataiért és gyakorlataiért, ezért felhívjuk a felhasználók figyelmét, hogy mielőtt használnának egy hivatkozott weboldalt, olvassák el annak szabályzatát és tájékoztatóját.

Weboldalunk például a Facebook és Instagram közösségi portálokra mutató gombokat használ. A gombok az adott közösségi portálok logóit tartalmazzák. Ezek a gombok azonban nem szabványos közösségi bővítmények, vagyis nem a közösségi portálok által biztosított bővítmények, hanem gombikonokkal ellátott hivatkozások. A gombok aktiválása kizárólag szándékos művelettel (kattintással) történik. Ha Ön nem kattint ezekre a gombokra, a rendszer semmilyen adatot nem továbbít a közösségi portáloknak. A gombokra kattintva elfogadja a közösségi portál szervereivel való kommunikációt, ezáltal aktiválja a gombokat, és létrehoz egy összeköttetést. Ha nem szeretné, hogy a közösségi portálok adatokat gyűjtsenek Önről, ne kattintson a gombra.

Gyerekek

Weboldalaink nem gyerekekre irányuló oldalak, azokat nem használjuk arra, hogy tudatosan személyes adatokat kérjünk a gyerekektől, vagy hogy gyerekek számára értékesítsünk. Ha tudomást szerzünk arról, hogy egy gyermek a weboldalunk segítségével személyes adatokat adott meg, rendszereinkből eltávolítjuk ezeket az információkat.

Az adatvédelemmel kapcsolatos további jogai

Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban a fentiek mellett az alábbi jogok illetik meg:

 • a személyes adataihoz való hozzáférés joga (a rendelet 15. cikke); Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz (ezek másolatához) és a rendelet 15. cikkében meghatározott kiegészítő információkhoz hozzáférést kapjon.

A legtöbb esetben írásban, papír alapon bocsátjuk rendelkezésére a személyes adatai másolatát, kivéve, ha Ön másként kéri. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be kérelmét, a tájékoztatást – ha ez technikailag megvalósítható – elektronikus úton adjuk meg.

Ha a kamerarendszer rögzítette az Ön arcképét, Ön jogosult arra, hogy másolatot kérjen és a rendelkezésére bocsássuk a személyes adatait tartalmazó felvételt. Az igényelt felvétel leírását – időpontját, időtartamát, a helyszín megjelölését tartalmazó írásbeli kérelem alapján indokolt esetben a rendelkezésére bocsátjuk a felvételt. Ha a felvételeken más személyek is láthatók, akkor azokat szerkesztett, pl. elhomályosított formában bocsátjuk rendelkezésére.

 • a személyes adatai helyesbítéséhez való joga (a rendelet 16. cikke); ésszerű intézkedéseket teszünk, hogy biztosítsuk a rendelkezésünkre álló, Önre vonatkozó információk pontosságát, teljességét és időszerűségét. Ön azonban jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy kiegészítsük a pontatlan, hiányos vagy elavult személyes adatait.

Felhívjuk figyelmét, hogy Ön kizárólag hiánytalan és pontos személyes adatokat köteles a rendelkezésünkre bocsátani, és Ön felel a megadott személyes adatok valódiságáért.

 • a személyes adatai törléséhez való joga („elfeledtetéshez" való jog) (a rendelet 17. cikke), mégpedig indokolatlan késedelem nélkül e jog gyakorlását követően, például ha személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük, ha Ön visszavonta az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja (például az Önnel kötött Szerződés/vagy más szerződések), ha Ön a rendelet 21. cikk (1) bek. értelmében tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, vagy ha személyes adatait a rendelettel és a törvénnyel ellentétesen kezeljük.

Ezt a jogát azonban minden lényeges körülményt figyelembe véve kell vizsgálni. Például fennállhatnak bizonyos jogi és szabályozási kötelezettségeink, ami azt jelenti, hogy nem tehetünk eleget a kérelmének.

 • a személyes adatai kezelésének korlátozásához való joga (a rendelet 18. cikke), a törvényben meghatározott esetekben Ön jogosult arra, hogy kérésére megszüntessük a személyes adatai kezelését, pl. ha vitatja a rendelkezésünkre álló, Önre vonatkozó személyes adatok pontosságát, de csak arra az időtartamra, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha Ön tiltakozik a személyes adatai automatizált döntéshozatal útján történő kezelése ellen, vagy az adatkezelés a rendelettel és a törvénnyel ellentétesen történik, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, vagy Ön ellenzi azoknak az adatoknak a törlését, amelyekre szállítóként már nincs szükségünk, és törölni szeretnénk, de Önnek például egy folyamatban lévő bírósági eljárásban van szüksége ezekre az adatokra,
 • a személyes adatai hordozhatóságához való joga (a rendelet 20. cikke), Ön jogosult arra, hogy az Ön által korábban rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat a jogszabályi feltételek teljesítése esetén egy másik adatkezelőnek továbbítsuk; e jog gyakorlása nem érinti a személyes adatai szállító általi törléséhez való jogát.

Az adathordozhatósághoz való jog azonban csak azokra a személyes adatokra vonatkozik, amelyeket hozzájárulás alapján vagy olyan szerződés alapján bocsátott rendelkezésünkre, amelyben Ön is szerződő fél.

 • a személyes adatai kezelése elleni tiltakozási joga (a rendelet 21. cikke), ha az adatkezelés jogszerű és jogos érdekünkön alapul, vagy ha személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljából kezeljük, beleértve az adatkezelés során alkalmazott profilalkotást. Abban az esetben, ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és mi nem bizonyítjuk az adatkezelés alapjául szolgáló meggyőző, jogszerű és jogos érdekünket, vagy ha tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen, személyes adatait a továbbiakban nem kezeljük ebből a célból.
 • Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, ha az automatizált adatkezelés és profilalkotás Önre nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintené Önt (a rendelet 22. cikke); de amint azt már említettük, személyes adatainak kezelése során részünkről nem kerül sor automatizált döntéshozatalra vagy profilalkotásra,

Záró rendelkezések

Ha bármilyen kérdése van a személyes adatai kezelésével kapcsolatban, forduljon közvetlenül adatvédelmi koordinátorunkhoz a info@cubenest.hu e-mail-címen, vagy vegye fel velünk a kapcsolatot személyesen vagy írásban a székhelyünk címén.

Jelen tájékoztató 2023.02.03 napjától aktuális és érvényes.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármikor megváltoztassuk, módosítsuk és frissítsük a jelen adatvédelmi szabályzatot. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze, hogy megismerte-e legaktuálisabb tájékoztatónkat.

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

Adatvédelmi beállítások

Cookie-kat használunk a weboldal látogatás javítására, a teljesítmény elemzésére és a használatára vonatkozó adatok gyűjtésére. Ehhez harmadik féltől származó eszközöket és szolgáltatásokat használhatunk, és az összegyűjtött adatokat továbbíthatjuk partnereinknek az EU-ban, az Egyesült Államokban vagy más országokban. Az "Összes cookie elfogadása" gombra kattintva elfogadja ezt a feldolgozást. Az alábbiakban részletes információkat találhat, vagy módosíthatja preferenciáit.

Adatvédelmi irányelvek

Részletek megtekintése
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

A termék a kosárba került
Vissza a boltba Rendelés