Reklamációs Osztály

A termék reklamációjához kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi űrlap segítségével. Azonnal felvesszük Önnel a kapcsolatot e-mailben.

Ellenőrző kód

i

A panaszok fogadásának címe:

Vigye csomagját bármelyik Packeta csomagpontok

95137814

Írja ezt a kódot a csomagra, és a csomag automatikusan hozzánk kerül.

 

A panasz feltételei

1. Általános rendelkezések

A Panaszkezelési eljárás az Eladó Allocacoc s.r.o., azonosítószám: 03800156, ÁFA szám: CZ03800156, székhely: Kallabova 31, 616 00 Brno, bejegyezve a brünni regionális bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, C részleg, 86839-es betét, Általános Szerződési Feltételeinek szerves részét képezi, és leírja az Eladótól vásárolt árukkal kapcsolatos panaszok megközelítési módját.

A Vevő köteles az áru megrendelése előtt megismerkedni a panaszeljárással és az Általános Szerződési Feltételekkel.

Az adásvételi szerződés megkötésével és az áru Eladótól történő átvételével a Vevő elfogadja a jelen Panaszkezelési eljárást.

A jelen Panaszkezelési Eljárásban szereplő fogalommeghatározások elsőbbséget élveznek az ÁSZF-ben szereplő fogalommeghatározásokkal szemben. Amennyiben a jelen Reklamációs eljárás nem határoz meg egy kifejezést, azt az ÁSZF-ben meghatározott értelemben kell érteni. Ha a fogalom nincs meghatározva az ÁSZF-ben, akkor azt a jogszabályban meghatározott értelemben kell értelmezni.

Az Allocacoc s.r.o. minden megvásárolt termékről vásárlási dokumentumot (számla vagy eladási bizonylat - a továbbiakban: jótállási jegy) állít ki, amely tartalmazza a jótállás igénybevételéhez szükséges, jogszabályban előírt összes adatot (pl. a termék megnevezése, a jótállás időtartama, ár, mennyiség, sorozatszám).

A Vevő kérésére az Allocacoc s.r.o. a jótállást írásban (jótállási jegy) adja át. A jótállási jegy tartalmazza az Allocacoc s.r.o. cégnevét, azonosító számát és székhelyét. Alapesetben azonban, ha a termék jellege megengedi, az Eladó a jótállási jegy helyett a Vevőnek a fent említett információkat tartalmazó vásárlási bizonylatot állít ki.

Amennyiben a nyújtott jótállással kapcsolatban szükséges, az Allocacoc s.r.o. a jótállási igazolásban közérthető módon ismerteti a nyújtott jótállás tartalmát, terjedelmét, feltételeit, időtartamát és az abból eredő igények érvényesítésének módját. A jótállási jegyben
Az Allocacoc s.r.o. köteles azt is feltüntetni, hogy a jótállás nyújtása nem érinti a vevőnek a termék megvásárlásával kapcsolatos jogait.

Kiterjesztett garancia - ennek a garanciának minden esetben összhangban kell lennie a gyártó által megadott garanciális feltételekkel és a kapcsolódó reklámokkal, ebben az esetben a jótállási jegynek minden esetben tartalmaznia kell a fent említett elemeket, és a fent említett feltételeknek megfelelően kell kiállítani.

2. A jótállás időtartama

A jótállási idő elvileg az áru Vevő általi átvételének napján, azaz a jótállási jegyen feltüntetett időpontban kezdődik.

Fogyasztási cikkek értékesítése esetén a törvényes jótállási idő 24 hónap, kivéve, ha külön jogszabály hosszabb időtartamot ír elő. Kivételt képezhetnek az árengedménnyel értékesített áruk (sérült, használt, hiányos stb. - ezeket a jellemzőket mindig feltüntetik az árun - ha nem, akkor az árut újnak, sértetlennek és hiánytalannak kell tekinteni). Ha az áru használt, az Allocacoc s.r.o. nem vállal felelősséget az áru használatának vagy elhasználódásának azon mértékének megfelelő hibákért, amellyel az áru a Vevő általi átvételkor rendelkezett, és az áru hibáiért való felelősségi jogok megszűnnek, ha azokat a Vevő általi átvételtől számított 12 hónapon belül nem gyakorolja. Az Allocacoc s.r.o. ezt az időtartamot a tétel értékesítési dokumentumában, valamint a felkínált árun és a megrendelés visszaigazolásán kellően feltűnően feltünteti. A hibák vagy hiányosságok miatt alacsonyabb áron értékesített tételek esetében a garancia nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek miatt az alacsonyabb árban állapodtak meg.

Az Allocacoc Kft. meghosszabbíthatja ezt a törvényes határidőt. A jótállási idő hossza mindig a jótállási jegyen (a jótállás oszlopban) van feltüntetve. A jótállási idő a törvényes időszakból (24 hónap) és az esetlegesen meghosszabbított jótállási időszakból áll. A jótállási idő meghosszabbodik azzal az időtartammal, amely alatt az áru reklamáció alatt állt. A jótállási időn belül az áru hibáiért fennálló felelősségi jogok megszűnnek, ha azokat a jótállási időn belül nem gyakorolták. Meghosszabbított időtartam esetén a kárigényekre kizárólag a jelen Reklamációs Szabályzat az irányadó.

3. Jótállási feltételek

I. A vevőnek ajánlott a szállítmány állapotát (csomagok száma, szalag sértetlensége, a doboz sérülése) a szállítmányozóval azonnal a kézbesítés után a mellékelt szállítólevél szerint ellenőrizni. A vevőnek jogában áll megtagadni az adásvételi szerződésnek nem megfelelő küldemény átvételét, például hiányos vagy sérült küldeményre hivatkozva. Ha a Vevő ilyen sérült küldeményt vesz át a fuvarozótól, akkor a fuvarozó átadási jegyzőkönyvében le kell írni a sérülést.

II. A hiányos vagy sérült szállítmányt haladéktalanul jelenteni kell e-mailben a következő címen: reklamace@powercube.cz, a fuvarozóval közösen kárbejelentést kell készíttetni, és azt haladéktalanul el kell küldeni e-mailben vagy postai úton az eladónak. A küldemény hiányosságára vagy külső sérülésére vonatkozó további reklamációk nem fosztják meg a Vevőt a tétel követelésének jogától, hanem lehetőséget adnak az Allocacoc Kft-nek annak bizonyítására, hogy nem áll fenn az adásvételi szerződés megszegése.

III. A Vevő az árut személyesen az Eladónál igényelheti, vagy postai úton elküldheti az Allocacoc s.r.o., Kulkova 8, Brno 615 00, Csehország, Brno.

IV. A Vevő a hibás árut reklamáció céljából elküldheti szállítási szolgáltatással az Eladó telephelyének címére. a reklamálandó árut alaposan rögzíteni kell, hogy szállítás közben ne sérüljön meg, a csomagon jól láthatóan fel kell tüntetni a "COMPLAINT" feliratot, és tartalmaznia kell: a reklamált árut (beleértve a teljes tartozékokat), javasoljuk a vásárlási dokumentum egy példányának csatolását, a hiba részletes leírását és a Vevő elegendő elérhetőségét (különösen a visszaküldési címet és telefonszámot). A fentiek nélkül lehetetlen azonosítani az áru eredetét és hibáját. Ez az eljárás a Vevő-Fogyasztónak is ajánlott, hacsak nem bizonyítja és bizonyítja az ellenkezőjét. Javasoljuk továbbá, hogy válassza ki a panaszkezelés szükséges módját (lásd alább).

V. A Vevő-Vállalkozó a jótállás érvényességét a vásárlási bizonylat bemutatásával igazolja, ha az árut korábban már reklamálták, akkor a reklamációs bizonylatot is be kell mutatnia. A vásárlási bizonylaton (vásárlási vagy reklamációs bizonylaton) a reklamált termék sorozatszámának meg kell egyeznie (ha a termék rendelkezik sorozatszámmal). Ez az eljárás a Vevő-Fogyasztónak is ajánlott, kivéve, ha bizonyítja és bizonyítja az ellenkezőjét.

VI. Az Allocacoc s.r.o. nem garantálja az eladott alkatrészek teljes kompatibilitását más, az Allocacoc s.r.o. személyzete által nem jóváhagyott alkatrészekkel, sem olyan szoftveralkalmazásokkal, amelyek funkcionalitását a Vevő az írásbeli megrendelésben nem kérte kifejezetten, kivéve, ha ez a kompatibilitás a hasonló áruk esetében szokásos, és ha az Allocacoc s.r.o. az árukon kifejezetten feltüntette, hogy az áru csak a megadott listával kompatibilis vagy azzal nem kompatibilis.

VII. A garancia nem terjed ki a helytelen vagy hibás szoftver, helytelen fogyóeszközök használatából eredő hibákra, illetve az ezekből eredő károkra, kivéve, ha az ilyen használat nem szokásos, és azt a mellékelt használati utasításban kizárták. A garancia nem terjed ki továbbá a helytelen üzemeltetésből, helytelen vagy nem megfelelő kezelésből, a használati útmutatóval ellentétes használatból és telepítésből, valamint az elektromos hálózatban fellépő túlfeszültségek (pl. villámcsapás) hatásaiból eredő károkra, kivéve a szokásos eltéréseket.

VIII. A védőpecsét, a tájékoztató matrica vagy a sorozatszám megsértése a Vevőt a reklamáció elutasításának kockázatával fenyegeti, kivéve, ha a sérülés a szokásos használat során következik be. A plombák és a sorozatszámok a termék szerves részét képezik, és semmilyen módon nem korlátozzák a Vevő jogát arra, hogy az árut rendeltetésének megfelelő mértékben használja és kezelje. Továbbá a garancia nem terjed ki az olyan károkra, amelyeket (amennyiben az ilyen tevékenység nem szokásos, de a mellékelt használati utasításban nem tiltott) okozott:
az áruk mechanikai sérülése,
elektromos túlfeszültségek (láthatóan megégett alkatrészek vagy áramköri lapok), kivéve a szokásos eltéréseket,
az áru olyan körülmények között történő használata, amelyek nem felelnek meg az eladó vagy a gyártó által közvetlenül tervezett környezet hőmérsékletének, porosságának, páratartalmának, kémiai és mechanikai hatásainak,
az áru nem megfelelő telepítése, kezelése, üzemeltetése vagy elhanyagolása,
ha az árut vagy annak bármely részét számítógépes vírus károsította,
ha a hiba kizárólag olyan szoftverben nyilvánul meg, amelynek a vásárló nem tudja bizonyítani a beszerzés jogszerű módját, vagy nem engedélyezett szoftver és fogyóeszközök használata miatt,
az árut túlzott terhelés vagy a dokumentációban vagy az általános szabályzatokban meghatározott feltételekkel ellentétes használat károsította,
a paraméterek jogosulatlan manipulálása vagy megváltoztatása,
az ügyfél által módosított áruk (festés, hajlítás stb.), ha a hiba az ilyen módosítás eredménye,
az áru természeti elemek vagy vis maior miatt sérült meg.
Ezek a korlátozások nem érvényesek, ha az áru fenti feltételekkel ellentétes tulajdonságait a vevő és az Allocacoc s.r.o. kifejezetten megállapodott, kicserélte vagy az eladó kijelentette, vagy az elvégzett reklámozás vagy az áru szokásos használata miatt várható.

IX. Ha az áru szoftver, a garancia kizárólag az adathordozó fizikai olvashatóságára vonatkozik (az adathordozó nem lehet karcos stb.). A védőeszközök (fólia, pecsét, boríték felnyitása stb.) eltávolításával a Vevő a szoftvertermék jogos felhasználójává válik, és elfogadja a szoftver gyártójának licencszerződését, digitális tartalom esetén ez már magával a letöltéssel megtörténik. Ez nem vonatkozik az adásvételi szerződéssel való ütközésre (lásd alább).

X. A reklamációra benyújtott árukat csak a Vevő által (a reklamációs űrlapon, a csatolt hibaleíró lapon) megjelölt hiba tekintetében vizsgáljuk. Javasoljuk, hogy a hiba megjelölésére írásos formanyomtatványt használjon.

XI. Ha a technikus megállapítja, hogy a probléma oka nem a reklamált termék (pl. számítógép), hanem a szoftver (operációs rendszer, vírusirtó program) hibás telepítése, ha az adatokat egy nem az eladó által szállított alkalmazás (pl. játékok, vírusok) hibás viselkedése rontotta el, vagy ha az adatokat a vevő vagy harmadik fél rontotta el, a reklamáció elutasításra kerül. Ha a Vevő vállalja a javítás költségeit, akkor azt a mindenkor érvényes árlista szerint számoljuk fel. A fizetett javítás elvégzése előtt a Vevő tájékoztatást kap a javítás áráról, annak terjedelméről és az elvégzéséhez szükséges időtartamról. A fizetős javítás csak a Vevő kifejezett beleegyezését követően (vagy megkötött szervizszerződés alapján), az előző mondat szerinti tájékoztatást követően végezhető el.

XII. A számítógépes rendszer vagy adattároló eszköz javításra történő átadásakor a Vevőnek ajánlott gondoskodni a szükséges adatok megfelelő biztonsági mentéséről és az esetleges visszaélések vagy sérülések megelőzéséről. Az Allocacoc Kft. nem vállal felelősséget a számítógépes rendszer adattároló eszközein tárolt adatok elvesztéséért, károsodásáért vagy visszaélésszerű használatáért.

XIII. Az adattároló eszközök olyan eszközök, amelyek meghibásodási aránya objektív jelenség, a meghibásodások előfordulásának véletlenszerűségével. Az Allocacoc s.r.o. ezúton felhívja a vásárló figyelmét erre a tényre, és javasolja a felhasználói adatok rendszeres biztonsági mentését megfelelő eszközre (pl. ZIP, CD). A garanciát azonban ez a figyelmeztetés nem korlátozza.

XIV. Az Allocacoc s.r.o. jogosult megtagadni az áru reklamációra történő átvételét abban az esetben, ha az áru és/vagy annak összetevői szennyezettek, vagy nem felelnek meg a higiéniai szempontból biztonságos reklamációra történő benyújtás alapvető követelményeinek, kivéve, ha a szennyezettség normális.

4. A reklamáció kezelése

Ha a Vevő fogyasztó, az Allocacoc Kft. a panaszról haladéktalanul, összetett esetben három munkanapon belül dönt. Ebbe a határidőbe nem számít bele a termék vagy szolgáltatás típusa szerint a hiba szakszerű értékeléséhez szükséges ésszerű idő. Az Allocacac s.r.o. a reklamációt, beleértve a hiba elhárítását is, indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül rendezi. A 30 napos határidő a reklamáció benyújtását követően a fogyasztóval való megegyezéssel meghosszabbítható - ez a meghosszabbítás nem lehet határozatlan vagy indokolatlanul hosszú időtartamú. Ezen időszak lejárta után a hibát úgy kell tekinteni, hogy az ténylegesen fennállt, és a fogyasztót ugyanazok a jogok illetik meg, mintha a hiba nem orvosolható lenne. Ez a határidő nem kötelező a Vevő-Vállalkozóra nézve, ahol a reklamációról a reklamáció benyújtásától számított 40 napon belül kell dönteni.

Az Allocacoc s.r.o. a Vevő-Fogyasztó részére a reklamáció beérkezését követően azonnal, e-mailben (személyes reklamáció esetén azonnal továbbítjuk) írásbeli visszaigazolást állít ki arról, hogy mikor történt a reklamáció benyújtása, mi a reklamáció tartalma, milyen módon kell a reklamáció rendezését elvégezni; valamint visszaigazolást a reklamáció rendezésének időpontjáról és módjáról, beleértve a javítás és a reklamáció időtartamának visszaigazolását, vagy a reklamáció elutasításának indoklását.

A vásárló jogosult a hibaelhárítási felelősségből eredő jogos jogok gyakorlásával kapcsolatban felmerült, ténylegesen és hatékonyan felmerült szükséges költségek (különösen a reklamált áru elküldésekor a vásárló által fizetett postaköltségek) megtérítésére (javasoljuk, hogy legkésőbb a reklamáció rendezését követő 30 napon belül nyújtsa be a kérelmet - a törvényes határidőt ez nem érinti). Az áru hibája miatti elállás esetén a fogyasztó az elállás költségeinek megtérítésére is jogosult.

A jótállási idő a jogos reklamáció rendezését követően a reklamáció időtartamával meghosszabbodik. Jogosulatlan reklamáció esetén a jótállási idő nem hosszabbodik meg. Ha a reklamációt a törvényes jótállási időn belül az áru újjal történő kicserélésével rendezik, a jótállási idő a reklamáció időtartamával meghosszabbodik. A reklamáció időtartamát a reklamáció benyújtását követő naptól a reklamáció rendezésének napjáig kell számítani, azaz attól a naptól, amikor a Vevő köteles volt az árut átvenni. Az elszámolásról a Vásárlót e-mailben értesítjük, amit már a vásárláskor jelzett.

A követelés rendezését követően az Allocacoc s.r.o. telefonon, SMS-ben vagy e-mailben értesíti a Vevőt a követelés megszűnéséről. Ha az árut egy szállítási szolgáltatással küldték el, a feldolgozás után automatikusan elküldik a Vevő címére.

Abban az esetben, ha a reklamált árut nem veszik át a reklamációs határidő lejártát követő egy hónapon belül, és ha később történik, akkor a reklamációról szóló értesítéstől számított egy hónapon belül (azaz általában a reklamáció dátumától számított 60 napon belül), az Allocacoc jogosult a reklamáció kiállításakor a tárolás összegét felszámítani.

5. Elállás a Szerződéstől

A Fogyasztó elállása a Szerződéstől
I. A Fogyasztó 14 napon belül elállhat a Szerződéstől. A Szerződés típusától függően több lehetőség állhat fenn:

I.I. Ha adásvételi szerződésről van szó, ezt az időszakot az átvétel napjától számítjuk.

I.II. Ha a szerződés többfajta terméket, vagy néhány alkatrész kézbesítését foglalja magába, a fenti időszakot az utolsó kézbesítés napjától számítjuk.

I.III.. Ha a szerződés termékek rendszeres kézbesítését foglalja magába, a a fenti időszakot az első szállítmány átvételének napjától számítjuk.

II. A Fogyasztó tekintetbe veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837. §-a értelmében nem állhat el olyan kézbesítési Szerződéstől, amit a kívánsága alapján módosítottak, amely romlandó áruról szól, vagy olyan termékről, amely a felbontás után nem visszaszolgáltatható, hang- vagy videófelvétel esetén, kicsomagolt szoftvernél, újságok és magazinok kézbesítése után, digitális tartalom kézbesítése után, hacsak azt nem fizikai adathordozó útján kézbesítették, és azt az elállási időn belül, az előzetes megállapodás alapján jutatták el a Fogyasztóhoz.

III. Az elállást azonnal végre kell hajtani, de legfeljebb 14 napon belül a Fogyasztónak vissza kell küldenie vagy át kell adnia a kapott terméket. A Packeta kapott visszaküldési kód használata esetén a fogyasztónak levonásra kerül a 990 Ft (áfát is tartalmazó) összeg. A Fogyasztó tudatában van a ténynek, hogy az elállás költségeit neki kell viselnie. A Terméket tisztán, sértetlenül, és az eredeti csomagolásban kell visszajuttatni, beleértve minden vele küldött kelléket is. Ha a Termék nem sértetlen, az Eladó jogosult egyoldalúan meghatározni és követelni a kár mértékét.

IV. Amennyiben a Fogyasztó el akar állni a Szerződéstől, használhatja a Szabályokban található, az Eladó által biztosított űrlapot. Az elállási nyilatkozatot az Eladóhoz a info@cubenest.hu címre kell eljuttatni. A nyilatkozat megérkezését a Fogyasztó számára azonnal írásban visszaigazolják.

V. Az elállástól számított 14 napon belül az Eladónak vissza kell fizetnie a teljes összeget, amit a Fogyasztótól kapott, beleértve a legolcsóbb szállító költségeit is. Az Eladó nem köteles visszatéríteni az Árat a Fogyasztónak azon időpontot megelőzően, amikor az igazolta, hogy már visszaküldte a terméket, és azt az Eladó meg fogja kapni. A Fogyasztó elfogadja, hogy a visszafizetés ugyanolyan módon történik, mint amilyen módot ő korábban a fizetéshez választott.

Ez a panaszkezelési eljárás 2022. január 1-jétől érvényes.

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

Adatvédelmi beállítások

Cookie-kat használunk a weboldal látogatás javítására, a teljesítmény elemzésére és a használatára vonatkozó adatok gyűjtésére. Ehhez harmadik féltől származó eszközöket és szolgáltatásokat használhatunk, és az összegyűjtött adatokat továbbíthatjuk partnereinknek az EU-ban, az Egyesült Államokban vagy más országokban. Az "Összes cookie elfogadása" gombra kattintva elfogadja ezt a feldolgozást. Az alábbiakban részletes információkat találhat, vagy módosíthatja preferenciáit.

Adatvédelmi irányelvek

Részletek megtekintése
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Bejelentkezés

Elfelejtett jelszó

A termék a kosárba került
Vissza a boltba Rendelés